Drukuj

Art. 449-10 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 449-10.

Przepisy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie wyłączają odpowiedzialności za szkody na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Artykuł 1 ...449‑8 449‑9 449‑10 449‑11 450 ...1088

Przejdź do artykułu