Drukuj

Art. 113 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 113.

Posiedzenia Sejmu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów uchwalić tajność obrad.
Artykuł 1 ...111 112 113 114 115 ...243

Przejdź do artykułu