Drukuj

Art. 19 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 19.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
 

  1. wzór oferty, o której mowa w art. 11 ust. 2,
     
  2. ramowy wzór umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1,
     
  3. wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
     

- uwzględniając konieczność zapewnienia pełnych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.

Artykuł 1 ...18 18a 19 19a 19b ...53

Przejdź do artykułu