Drukuj

Art. 22a O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 22a.

1. W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego albo informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20, z Krajowego Rejestru Sądowego organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4 może ponownie uzyskać status organizacji pożytku publicznego:
 

 1. po złożeniu wniosku o wpis – w przypadku gdy wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło na podstawie wniosku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4;
   
 2. po upływie 2 lat od chwili wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego:
   
  1. na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
    
  2. z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy.
    

2. Przepisy art. 20 i art. 22 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...21 22 22a 23 24 ...53

Przejdź do artykułu