Drukuj

Art. 29 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 29.

 1. Organizacja pożytku publicznego podlega kontroli ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie określonym w art. 28 ust. 1.

 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może zarządzić kontrolę z urzędu, a także na wniosek organu administracji publicznej, organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
   
 3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może powierzyć przeprowadzenie kontroli:
   
  1. w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności organizacji pożytku publicznego, temu ministrowi;
    
  2. wojewodzie.
    
 4. Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające imienne upoważnienie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego określające kontrolowaną organizację pożytku publicznego i podstawę prawną do podjęcia kontroli. W przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli jednemu z organów, o których mowa w ust. 3, pisemne upoważnienie wydaje ten organ.
Artykuł 1 ...27c 28 29 30 31 ...53

Przejdź do artykułu