Drukuj

Art. 4 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 4.

1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:
 

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
   
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
   
 3. działalności charytatywnej;
   
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
   
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
   
 6. ochrony i promocji zdrowia;
   
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
   
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
   
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
   
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
   
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
   
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
   
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
   
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
   
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
   
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
   
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
   
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
   
 19. turystyki i krajoznawstwa;
   
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
   
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
   
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
   
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
   
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
   
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
   
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
   
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
   
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
   
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
   
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
   
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
   
 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.
   

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.

Artykuł 1 2 3 4 5 5a ...53

Przejdź do artykułu