Drukuj

Art. 40 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 40.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
 

  1. tryb powoływania członków Rady, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego oraz terminy zgłaszania kandydatów na członków Rady;
     
  2. organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie.
Artykuł 1 ...38 39 40 40a 41 ...53

Przejdź do artykułu