Drukuj

Art. 102 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 102.

1. O zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany zawiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia likwidacji.

2. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, wykreśla przedstawicielstwo z rejestru przedstawicielstw.
Artykuł 1 ...100 101 102 102a 103 ...111

Przejdź do artykułu