Drukuj

Art. 22b O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 22b.

 1. Punkt kontaktowy zapewnia dostęp do informacji dotyczących:
   
  1. procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    
  2. ogólnych zasad świadczenia usług w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1, w szczególności w zakresie ochrony konsumentów;
    
  3. danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;
    
  4. sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
    
  5. środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;
    
  6. wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
    
  7. danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
    
  8. praw i obowiązków pracowników i pracodawców.
    

 2. Właściwe organy zapewnią kompletność i aktualność informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6 i 8.
   
 3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane w sposób zrozumiały i wyczerpujący.
   
 4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są zamieszczane na stronie internetowej punktu kontaktowego na wniosek stowarzyszeń i organizacji.
Artykuł 1 ...22 22a 22b 22c 22d ...111

Przejdź do artykułu