Drukuj

Art. 49 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 49.

1. Wniosek o udzielenie lub o zmianę koncesji zawiera:

  1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
     
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
     
  3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.
     
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy podać także informacje oraz dołączyć dokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji.
Artykuł 1 ...47 48 49 50 51 ...111

Przejdź do artykułu