Drukuj

Art. 53 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 53.

 1. Organ koncesyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o konieczności przeprowadzenia przetargu wśród przedsiębiorców, o których mowa w art. 52 ust. 1.

 2. W ogłoszeniu organ koncesyjny określa również:
   
  1. minimalną opłatę, za którą może być udzielona koncesja – nie niższą niż opłata skarbowa albo inna opłata o charakterze publicznoprawnym, przewidziana w odrębnych przepisach za udzielenie koncesji;

  2. miejsce i termin składania ofert;
    
  3. szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta;
    
  4. wysokość, formę i termin wniesienia wadium;
    
  5. termin rozstrzygnięcia przetargu.

 3. Przetarg przeprowadza właściwy organ koncesyjny.
   
 4. Ofertę sporządzoną w języku polskim składa się w terminie, miejscu i formie określonych stosownie do ust. 1 i 2, w zapieczętowanych kopertach.
   
 5. Oferta zawiera:
   
  1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
    
  2. deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie koncesji.

 6. Oferty złożone nie podlegają wycofaniu.
Artykuł 1 ...51 52 53 54 55 ...111

Przejdź do artykułu