Drukuj

Art. 55 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 55.

 1. Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula poufności.

 2. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem, że przedsiębiorca:

  1. przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie;
    
  2. z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione innym uczestnikom postępowania.
    
 3. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje.
Artykuł 1 ...53 54 55 56 57 ...111

Przejdź do artykułu