Drukuj

Art. 56 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 56.

1. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:
 

 1. gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom w trybie art. 48 ust. 2 lub art. 51 ust. 1;
   
 2. ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli;
   
 3. jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu, o którym mowa w art. 52, udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;
   
 4. w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
   

2. Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, ze względu na przyczyny wymienione w ust. 1 pkt 2, ogłaszając o tym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Artykuł 1 ...54 55 56 57 58 ...111

Przejdź do artykułu