Drukuj

Art. 66 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 66.

 1. Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.

 2. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu.
   
 3. Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez ustawę.
   
 4. Organ prowadzący rejestr sprostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
   
 5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
Artykuł 1 ...64 65 66 67 68 ...111

Przejdź do artykułu