Drukuj

Art. 81 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 81.

 1. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.

  1a. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Domniemywa się, że dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

 2. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:
   
  1. oznaczenie organu kontroli;
    
  2. oznaczenie upoważnienia do kontroli;
    
  3. zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
    
  4. daty podjęcia i zakończenia kontroli;
    
  5. zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych;
    
  6. uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;
    
  7. uzasadnienie wszczęcia kontroli, o której mowa w art. 79a ust. 2;
    
  8. uzasadnienie zastosowanych wyjątków, o których mowa w art. 79, 80, 82 i 83;
    
  9. uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 83 ust. 3 i 3a;
    
  10. uzasadnienie czasu trwania przerwy, o której mowa w art. 83a ust. 3.
    
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.
Artykuł 1 ...80a 80b 81 81a 82 ...111

Przejdź do artykułu