Drukuj

Art. 471 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 471.

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Artykuł 1 ...469 470 471 472 473 ...1088

Przejdź do artykułu