Drukuj

Ustawy

Prawo o aktach stanu cywilnego Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną O wojewodzie i administracji rządowej w województwie O broni i amunicji O bezpieczeństwie żywności i żywienia O swobodzie działalności gospodarczej O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym O ochronie danych osobowych O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie O dostępie do informacji publicznej O rewitalizacji O cudzoziemcach O zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami О aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Prawo konsularne O Agencji Mienia Wojskowego O rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji О działaniach antyterrorystycznych O usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej O utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej O dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba O Radzie Mediów Narodowych O inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych O podatku od sprzedaży detalicznej O Trybunale Konstytucyjnym Prawo o zgromadzeniach O opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów O podatku od niektórych instytucji finansowych O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Prawo o prokuraturze O systemach oceny zgodności i nadzoru rynku O ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego O szczególnych rozwiązaniach związanych O delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług O bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych O zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej О utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim O szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej O efektywności energetycznej O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym O obligacjach O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych O płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich O rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności O rzeczach znalezionych O ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa O działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Prawo restrukturyzacyjne O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych O leczeniu niepłodności O finansowaniu wspólnej polityki rolnej O wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego O systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego O nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych O administracji podatkowej O nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansow O pracy na morzu O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym O kontroli niektórych inwestycji O osobach starszych O wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA O finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018 O uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych O związkach metropolitalnych O działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej O zdrowiu publicznym O wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy O produktach biobójczych O zawodzie fizjoterapeuty O Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego O Radzie Mediów Narodowych O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 O odnawialnych źródłach energii O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej O pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” O umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi O Krajowej Administracji Skarbowej Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 O wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r O organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym O statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” O ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” O odwróconym kredycie hipotecznym O Polskiej Agencji Kosmicznej O charakterystyce energetycznej budynków O specjalnym podatku węglowodorowym O szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 O wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw O aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych O zasadach zarządzania mieniem państwowym Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym O Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej O ustanowieniu Krzyża Wschodniego O wyposażeniu morskim O ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej O komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych O uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” O Karcie Dużej Rodziny O ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka O rybołówstwie morskim O udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej O funduszu sołeckim O zasadach prowadzenia zbiórek publicznych O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów O europejskiej inicjatywie obywatelskiej O świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą O ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych O prawach konsumenta O informowaniu o cenach towarów i usług O niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa O ochronie Znaku Polski Walczącej O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 O petycjach O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi O dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów O likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych O wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych O szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy O pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi O systemie powiadamiania ratunkowego O postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób O rodzinnych ogrodach działkowych O ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r O terminach zapłaty w transakcjach handlowych O środkach ochrony roślin O środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej O uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” O Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich O redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce O informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych O uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski O nasiennictwie Prawo pocztowe O umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność O odpadach O podatku od wydobycia niektórych kopalin O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa O uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw O skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej O spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych O języku migowym i innych środkach komunikowania się O dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego O przewozie towarów niebezpiecznych O bezpieczeństwie morskim O timeshare O wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego O redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców O szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi O współpracy rozwojowej O samorządzie pielęgniarek i położnych O zawodach pielęgniarki i położnej O krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) O kontroli w administracji rządowej O nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach O zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach O usługach płatniczych O weteranach działań poza granicami państwa O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych O bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich O Krajowej Radzie Sądownictwa O kredycie konsumenckim O przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących O systemie informacji oświatowej O finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa O wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej O wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Prawo geologiczne i górnicze O Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia O substancjach chemicznych i ich mieszaninach O Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Prawo prywatne międzynarodowe Prawo probiercze O Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych O systemie informacji w ochronie zdrowia O działalności leczniczej O wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina O refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych O kierujących pojazdami O ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” O odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
O nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach O dowodach osobistych O ochronie informacji niejawnych O współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej O ewidencji ludności O rezerwach strategicznych O Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych O wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania O publicznym transporcie zbiorowym O Polskiej Akademii Nauk Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki O przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych O wyrobach medycznych O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych O nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu O szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r O sporcie O nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” O szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych O wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych O infrastrukturze informacji przestrzennej O Służbie Więziennej O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych O utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie O zasadach finansowania nauki O Narodowym Centrum Badań i Rozwoju O Narodowym Centrum Nauki O instytutach badawczych O rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej O narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r O świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej O zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego O nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” O Komitecie do Spraw Europejskich O dyscyplinie wojskowej O grach hazardowych O ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego O uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw O izbach lekarskich O uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego O dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym O obywatelstwie polskim O spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych O towarach paczkowanych O zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 O funduszach promocji produktów rolno-spożywczych O nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych O pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę O rolnictwie ekologicznym O powszechnym spisie rolnym w 2010 r O praktykach absolwenckich O finansach publicznych O udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego O bezpieczeństwie imprez masowych O nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny” O wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego O biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym O bateriach i akumulatorach O inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Prawo oświatowe O Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury O systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko O pracownikach samorządowych O wspieraniu termomodernizacji i remontów O Komitecie Stabilności Finansowej O europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu O służbie cywilnej O emeryturach kapitałowych O postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi O Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie O niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej O odpadach wydobywczych O szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej O ochronie żeglugi i portów morskich O komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” O nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie” O nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie O nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny” O nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach O nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach O przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich O nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu O wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r O uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek O nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku” O zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego O drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011 O ochronie konkurencji i konsumentów O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie O kompatybilności elektromagnetycznej O Państwowej Inspekcji Pracy O zarządzaniu kryzysowym O nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach” O czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej O lekarzu sądowym O licencji doradcy restrukturyzacyjnego O międzynarodowym przemieszczaniu odpadów O tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych O zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie O ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych O dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji O udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym O nawozach i nawożeniu O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym O zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 O Karcie Polaka O czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r O ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego O wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego O zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego O pomocy osobom uprawnionym do alimentów O funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego O Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury O kosztach sądowych w sprawach cywilnych O działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa O Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa O Funduszu Kolejowym O produktach pochodzenia zwierzęcego O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi O uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia O Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa O wymianie informacji podatkowych z innymi państwami O systemie monitorowania drogowego przewozu towarów O szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa O kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami O inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską O Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej O ustanowieniu Krzyża Zachodniego O biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym O inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra O zwalczaniu dopingu w sporcie O wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r O restytucji narodowych dóbr kultury O roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji O sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych O wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna O Krajowym Zasobie Nieruchomości O Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej O szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej O wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r O przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” O Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego O ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej O świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla O Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej O podstawowej opiece zdrowotnej O Instytucie Solidarności i Męstwa O dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego O ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni O elektromobilności i paliwach alternatywnych O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców O szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu O wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych O Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak Prawo przedsiębiorców O Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy O zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej O Straży Marszałkowskiej Prawo wodne O działaniach antyterrorystycznych O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu O utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim O ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium O finansowaniu zadań oświatowych O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych O dystrybucji ubezpieczeń O Sądzie Najwyższym O Służbie Ochrony Państwa O rynku mocy O przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” O Centralnym Porcie Komunikacyjnym O zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego O wspieraniu nowych inwestycji O zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi O szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim O ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Prawo energetyczne O ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości O krajowym systemie cyberbezpieczeństwa O podatku od towarów i usług