Drukuj

Art. 141 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 141.

Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, a w sprawach, o których mowa w art. 134 § 1, odpowiednio – minister właściwy do spraw wewnętrznych albo Minister Obrony Narodowej.

Artykuł 1 ...139 140 141 142 143 ...191

Przejdź do artykułu