Drukuj

Art. 114-1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 114-1.

§ 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

§ 2. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.
Artykuł 1 ...113‑6 114 114‑1 114‑2 115 ...184

Przejdź do artykułu