Drukuj

Art. 51-3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 51-3.

§ 1. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.

§ 2. Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej i wymienione w art. 33 pkt 2, 5–7, 9 oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość:
 

  1. darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób;
     
  2. usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka;
     
  3. nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
     

§ 3. Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.

Artykuł 1 ...51‑1 51‑2 51‑3 51‑4 51‑5 ...184

Przejdź do artykułu