Drukuj

Art. 11 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 11.

 1. Właściwy organ jest obowiązany do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.

 2. Właściwy organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych ani żądać jakichkolwiek dokumentów, których konieczność przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost z przepisu prawa.
   
 3. Właściwy organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.
   
 4. Potwierdzenie zawiera:

  1. wskazanie daty wpływu oraz terminu rozpatrzenia wniosku;
    
  2. pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach odwoławczych;
    
  3. informację o uprawnieniach wynikających z ust. 9.
   
 5. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
   
 6. Terminy i tryb uzupełniania pism i wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz terminy załatwiania spraw wynikających z tych pism i wniosków określają odrębne przepisy.
   
 7. Termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony dodatkowo tylko jeden raz. Przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku nie może przekroczyć dwóch miesięcy.
   
 8. Właściwy organ ma obowiązek poinformować o przedłużeniu terminu przed upływem terminu rozpatrzenia wniosku określonego w potwierdzeniu przyjęcia wniosku.
   
 9. Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.
Artykuł 1 ...10 10a 11 12 13 ...111

Przejdź do artykułu