Drukuj

Art. 24 O systemach oceny zgodności i nadzoru rynku


O systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Artykuł 24.

1. Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest certyfikat akredytacji.
 

 1. Certyfikat akredytacji zawiera co najmniej:
   
  1. oznaczenie jednostki udzielającej akredytacji;
    
  2. nazwę jednostki oceniającej zgodność oraz wskazanie adresu jej siedziby;
    
  3. numer i oznaczenie certyfikatu akredytacji;
    
  4. wskazanie normy zharmonizowanej oraz, jeśli mają zastosowanie, dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;
    
  5. zakres udzielonej akredytacji oraz okres jej ważności;
    
  6. datę wydania i podpis Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.
    
 2. W okresie ważności akredytacji jednostka oceniająca zgodność jest obowiązana spełniać warunki wynikające z udzielonej akredytacji wskazane w certyfikacie akredytacji.
   
 3. W przypadku naruszenia warunków wskazanych w certyfikacie akredytacji Polskie Centrum Akredytacji może zawiesić akredytację, ograniczyć jej zakres lub cofnąć akredytację.
   
 4. Zawieszenie akredytacji następuje, jeżeli akredytowana jednostka oceniająca zgodność nie spełnia wymagań określonych w art. 22 ust. 4 lub nie wywiązuje się z warunków wskazanych w certyfikacie akredytacji.
   
 5. Ograniczenie zakresu akredytacji lub cofnięcie akredytacji następuje w przypadku nieusunięcia przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność przyczyn będących podstawą zawieszenia akredytacji w terminie wskazanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
   
 6. Zawieszenie, ograniczenie zakresu lub cofnięcie akredytacji może nastąpić również na wniosek akredytowanej jednostki oceniającej zgodność.
   
 7. Polskie Centrum Akredytacji jest obowiązane informować ministrów i kierowników urzędów centralnych, właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności, o ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu akredytacji jednostce notyfikowanej.
   
Artykuł 1 ...22 23 24 25 26 ...133

Przejdź do artykułu