Drukuj

Art. 485 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 485.

Jeżeli przepis szczególny stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego dłużnik, nawet bez umownego zastrzeżenia, obowiązany jest zapłacić wierzycielowi określoną sumę, stosuje się odpowiednio przepisy o karze umownej.

Artykuł 1 ...483 484 485 486 487 ...1088

Przejdź do artykułu