Drukuj

Art. 483 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 483.

§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Artykuł 1 ...481 482 483 484 485 ...1088

Przejdź do artykułu