Drukuj

Art. 43a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43a.

§ 1. Kary, środki karne i środki zabezpieczające, których wykonanie łączy się z zastosowaniem dozoru elektronicznego, wykonuje się według przepisów niniejszego rozdziału.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału mowa jest o:

1) karze – przepisy te stosuje się również do środków karnych i zabezpieczających,

2) skazanym – przepisy te stosuje się również do sprawcy, wobec którego orzeczono środek zabezpieczający połączony z dozorem elektronicznym z wyłączeniem przepisów dotyczących wyłącznie dozoru stacjonarnego.

Artykuł 1 ...42 43 43a 43b 43c ...259

Przejdź do artykułu