Drukuj

Art. 29 KM


Kodeks morski
Artykuł 29.

§ 1. W rejestrze stałym wpisuje się:

1) kolejny numer rejestrowy statku i datę dokonania wpisu;

2) nazwę lub oznaczenie identyfikacyjne i numer identyfikacyjny nadany przez międzynarodową organizację morską, międzynarodowy sygnał wywoławczy oraz rodzaj i przeznaczenie statku;

3) poprzednią nazwę lub oznaczenie identyfikacyjne oraz dane dotyczące poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z tego rejestru;

4) nazwę portu macierzystego statku;

5) rok, miejsce budowy i nazwę stoczni, jeżeli dane te są znane, oraz określenie głównego materiału kadłuba statku i rodzaju napędu statku;

6) wymiary główne (rejestrowe) oraz pojemność statku;

7) oznaczenie i adres właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku z określeniem ich udziałów we współwłasności oraz podstawę nabycia własności statku;

8) oznaczenie i adres armatora statku;

9) hipotekę morską i ograniczenia w rozporządzaniu statkiem;

10) stwierdzenie przez izbę morską polskiej przynależności statku;

11) stwierdzenie przez izbę morską zawieszenia polskiej przynależności statku;

12) podstawę i datę wykreślenia statku z rejestru.

§ 2. W rejestrze tymczasowym, oprócz danych wymienionych w § 1 pkt 1–8, 10 i 12, wpisuje się:

1) poprzednią przynależność statku i datę jej zawieszenia;

2) okres, na jaki statek uzyskał polską przynależność;

3) oznaczenie i adres przedstawiciela armatora w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli taki został ustanowiony.

§ 3. W rejestrze statków w budowie wpisuje się:

1) kolejny numer rejestrowy statku w budowie i datę dokonania wpisu;

2) oznaczenie identyfikacyjne statku w budowie;

3) nazwę stoczni budującej statek;

4) oznaczenie i adres właściciela statku w budowie;

5) oznaczenie umowy o budowę statku;

6) hipotekę morską.

§ 4. Każda zmiana danych w rejestrze okrętowym podlega wpisowi.

Artykuł 1 ...27 28 29 30 31 ...360

Przejdź do artykułu