Drukuj

Art. 109 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 109.

§ 1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 decyzja może być stronom ogłoszona ustnie.

Artykuł 1 ...107 108 109 110 111 ...269

Przejdź do artykułu