Drukuj

Art. 189i KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 189i.

§ 1. Zaległą administracyjną karą pieniężną jest kara niezapłacona w terminie.

§ 2. Od zaległej administracyjnej kary pieniężnej nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...189g 189h 189i 189j 189k ...269

Przejdź do artykułu