Drukuj

Art. 23 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 23.

Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ administracji publicznej, na którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu.

Artykuł 1 ...21 22 23 24 25 ...269

Przejdź do artykułu