Drukuj

Art. 501 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 501.

Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne:

1) (uchylony)

2) w sprawie z oskarżenia prywatnego;

3) jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 79 § 1.

Artykuł 1 ...499 500 501 502 503 ...674‑682

Przejdź do artykułu