Drukuj

Art. 574 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 574.

W kwestiach nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do postępowania o wydanie wyroku łącznego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji. Dowody przeprowadzane są przez sąd z urzędu. Nie wyłącza to prawa do zgłoszenia wniosku dowodowego przez stronę.

Artykuł 1 ...572 573 574 575 576 ...674‑682

Przejdź do artykułu