Drukuj

Art. 589x KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589x.

Wydanie END jest niedopuszczalne, jeżeli:

1) nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości;

2) prawo polskie nie dopuszcza przeprowadzenia lub uzyskania danego dowodu.

Artykuł 1 ...589v 589w 589x 589y 589z ...674‑682

Przejdź do artykułu