Drukuj

Art. 589zc KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589zc.

§ 1. Na postanowienie w przedmiocie wydania END zażalenie nie przysługuje, chyba że przepis szczególny dotyczący czynności wskazanej w END stanowi inaczej.

§ 2. O wniesieniu zażalenia oraz o treści rozstrzygnięcia zapadłego w wyniku jego rozpoznania należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ państwa wykonania orzeczenia.

Artykuł 1 ...589za 589zb 589zc 589zd 589ze ...674‑682

Przejdź do artykułu