Drukuj

Art. 589zm KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589zm.

Sąd lub prokurator niezwłocznie informuje organ wydający END:

1) o niemożności wydania postanowienia w sprawie END, w przypadku gdy formularz END jest niekompletny lub błędnie wypełniony;

2) jeżeli uzna, że może być celowe przeprowadzenie czynności dochodzeniowych, których nie przewidziano lub których nie można było wskazać w chwili wydawania END;

3) o niemożności dopełnienia formalności i procedur wskazanych przez organ wydający END;

4) o każdym przypadku odmowy wykonania END lub o postanowieniu przeprowadzenia zastępczej czynności dochodzeniowej na podstawie art. 589zi § 2 lub 5;

5) o każdym przypadku odroczenia wykonania END, podając przyczyny uzasadniające to odroczenie i jego okres;

6) o uchyleniu lub zakończeniu okresu zabezpieczenia stosowanego zgodnie z art. 589zq.

Artykuł 1 ...589zk 589zl 589zm 589zn 589zo ...674‑682

Przejdź do artykułu