Drukuj

Art. 607c KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 607c.

§ 1. Nakaz powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu występującego, ze wskazaniem jego adresu, numeru telefonu, telefaksu i adresu poczty elektronicznej;

2) datę oraz miejsce wydania nakazu;

3) dane określające tożsamość i obywatelstwo osoby ściganej;

4) sygnaturę, rodzaj i treść prawomocnego albo podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu, w związku z którym nakaz został wydany;

5) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu;

6) górną granicę ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności przestępstwa,

o które toczy się postępowanie, lub wysokość orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności;

7) zwięzły opis stanu faktycznego sprawy;

8) wskazanie następstw czynu nieobjętych ustawowymi znamionami przestępstwa.

§ 2. Nakaz powinien zostać przetłumaczony na język urzędowy państwa wykonania nakazu.

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór nakazu, mając na uwadze konieczność udostępnienia państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, do którego jest kierowany, danych niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji w przedmiocie przekazania osoby ściganej.

Artykuł 1 ...607a 607b 607c 607d 607e ...674‑682

Przejdź do artykułu