Drukuj

Art. 607w KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 607w.

Jeżeli nakaz europejski dotyczy osoby niebędącej obywatelem polskim, okoliczność, że czyn nie jest przestępstwem według prawa polskiego, nie stanowi przeszkody do wykonania nakazu europejskiego, o ile dotyczy on czynu zagrożonego w państwie jego wydania karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności albo czynu, za który może być orzeczony co najmniej w tym samym wymiarze inny środek polegający na pozbawieniu wolności, będącego przestępstwem:

1) udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw;

2) o charakterze terrorystycznym;

3) handlu ludźmi;

4) przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego;

5) nielegalnego wytwarzania, przetwarzania, przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu nimi;

6) nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi;

7) łapownictwa i płatnej protekcji;

8) oszustwa;

9) wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

10) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi;

11) przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym;

12) przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin;

13) udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie;

14) zabójstwa;

15) spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

16) nielegalnego obrotu organami i tkankami ludzkimi;

17) bezprawnego pozbawienia człowieka wolności;

18) uprowadzenia człowieka dla okupu;

19) wzięcia lub przetrzymywania zakładnika;

20) popełnionym z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

21) rozboju z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;

22) wymuszenia rozbójniczego z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;

23) nielegalnego obrotu dobrami kultury;

24) sprzeniewierzenia cudzego mienia;

25) podrabiania oraz obrotu podrobionymi wyrobami;

26) fałszowania oraz obrotu sfałszowanymi dokumentami;

27) nielegalnego obrotu hormonami lub podobnymi substancjami;

28) obrotu kradzionymi pojazdami mechanicznymi;

29) zgwałcenia;

30) podpalenia;

31) należącym do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego;

32) porwania statku wodnego lub powietrznego;

33) sabotażu.

Artykuł 1 ...607t 607u 607w 607wa 607x ...674‑682

Przejdź do artykułu