Drukuj

Art. 607z KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 607z.

§ 1. Jeżeli informacje przekazane przez państwo wydania nakazu europejskiego nie są wystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie przekazania osoby ściganej, sąd wzywa organ sądowy, który wydał nakaz europejski, do ich uzupełnienia we wskazanym terminie.

§ 2. W wypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1, nakaz europejski podlega rozpoznaniu w oparciu o informacje przekazane wcześniej.

Artykuł 1 ...607x 607y 607z 607za 607zb ...674‑682

Przejdź do artykułu