Drukuj

Art. 607zc KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 607zc.

Jeżeli sąd, do którego został skierowany nakaz europejski, nie jest właściwy do nadania mu biegu, przekazuje go właściwemu organowi sądowemu i powiadamia o tym organ sądowy, który go wydał.

Artykuł 1 ...607za 607zb 607zc 607zd 607ze ...674‑682

Przejdź do artykułu