Drukuj

Art. 15 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 15.

1. Wymagania dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, określa rozporządzenie nr 396/2005.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

 1. sposób pobierania próbek żywności na potrzeby urzędowej kontroli żywności i monitoringu w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów, w tym wielkość i liczbę pobieranych próbek,
   
 2. procedury, w tym definicje, stosowane przy pobieraniu próbek,
   
 3. kryteria dla metod analitycznych,
   
 4. sposób podawania i interpretacji wyników analiz,
   
 5. sposób transportu i przechowywania próbek przed przystąpieniem do analizy
   
- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.
Artykuł 1 ...13 14 15 16 17 ...128

Przejdź do artykułu