Drukuj

Art. 35 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 35.

 1. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje, w drodze decyzji, uznania wody jako naturalnej wody mineralnej na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu.

 2. Wniosek o uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej zawiera:
   
  1. firmę producenta wody, jego siedzibę oraz adres zakładu, w którym będzie produkowana naturalna woda mineralna;

   1a. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
    
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
    
  3. informacje o nazwie i miejscu położenia otworu lub otworów, z których wydobywana jest woda;
    
  4. (uchylony);
    
  5. informacje o właściwościach wody wynikające z przeprowadzonej oceny i kwalifikacji rodzajowej tej wody;
    
  6. nazwę handlową (wymyśloną), pod którą woda będzie wprowadzana do obrotu;
    
  7. wzór etykiety z proponowanym oznakowaniem.
   
 3. Do wniosku dołącza się:

 

 1. (uchylony);
   
 2. ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnej wody mineralnej objętej wnioskiem o uznanie, przeprowadzone przez jednostkę naukową lub inny podmiot upoważnione przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez jednostkę naukową lub inny podmiot innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych w tych państwach;
   
 3. zaświadczenie właściwego organu państwa trzeciego, o którym mowa w art. 34 ust. 2, jeżeli woda pochodzi z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa.

 

Artykuł 1 ...33 34 35 36 37 ...128

Przejdź do artykułu