Drukuj

Art. 3a O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 3a.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy przez to rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie trzecim, należy przez to rozumieć państwo inne niż wymienione w ust. 1.
Artykuł 1 2 3 3a 4 5 ...128

Przejdź do artykułu