Drukuj

Art. 90 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 90.

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia współpracuje z Europejskim Urzędem do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, zwanym dalej „Urzędem”.

 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

  1. wyznaczanie przedstawiciela do Forum Doradczego Urzędu;
    
  2. składanie do Urzędu wniosków o wydanie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Urzędu;
    
  3. przekazywanie Urzędowi zgromadzonych danych naukowych dotyczących bezpieczeństwa żywności;
    
  4. przekazywanie, na żądanie Urzędu, dodatkowych danych niezbędnych do oceny ryzyka;
    
  5. wyznaczanie jednostek naukowych, które mogą uczestniczyć w wypełnianiu zadań Urzędu, w szczególności przez wydawanie opinii naukowych.
    
 3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do żywności objętej nadzorem ministra właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych jest wykonywana w porozumieniu z właściwym ministrem.
Artykuł 1 ...88 89 90 91 92 ...128

Przejdź do artykułu