Drukuj

Art. 15b O broni i amunicji


O broni i amunicji
Artykuł 15b.

1. Badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada:

1) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,

2) specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,

3) dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się,

4) wpis do rejestru lekarzy upoważnionych

- zwany „lekarzem upoważnionym”.

2. Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr lekarzy upoważnionych, który zawiera:

1) imię lub imiona, nazwisko lekarza upoważnionego,

2) datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,

3) numer prawa wykonywania zawodu,

4) adres miejsca wykonywania badań lekarskich, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

- oraz wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru.

3. Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się.

Artykuł 1 ...15 15a 15b 15c 15d ...56

Przejdź do artykułu