Drukuj

Art. 15d O broni i amunicji


O broni i amunicji
Artykuł 15d.

1. Lekarz upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich w przypadkach:

1) zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

2) ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych,

3) utraty prawa wykonywania zawodu

- określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.).

2. Psycholog upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych w przypadku:

1) zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu;

2) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

3. Utrata uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę do skreślenia lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego z rejestru lekarzy upoważnionych albo rejestru psychologów upoważnionych.

Artykuł 1 ...15b 15c 15d 15e 15f ...56

Przejdź do artykułu