Drukuj

Art. 15l O broni i amunicji


O broni i amunicji
Artykuł 15l.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3;

2) jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1;

3) sposób oceny stanu narządu wzroku;

4) wzory:

a) orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 15h ust. 7,

b) karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3,

c) orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i art. 15h ust. 7,

d) zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych

e) (uchylona)

– mając na względzie właściwe przygotowanie lekarzy upoważnionych i psychologów upoważnionych, sprawny obieg dokumentacji oraz jednolitość stosowanych wzorów.

Artykuł 1 ...15j 15k 15l 16 17 ...56

Przejdź do artykułu