Drukuj

Art. 101 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 101.

 1. W przypadku śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:

  1. 4000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;
    
  2. kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
    
 2. Zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w przypadku śmierci członków rodziny funkcjonariusza:

  1. małżonka;
    
  2. dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych;
    
  3. dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej;
    
  4. dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice ich nie żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;
    
  5. rodziców funkcjonariusza, a także ich ojczyma, macochy oraz osób ich przysposabiających;
    
  6. osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego małżonek.
    
 3. (uchylony).
Artykuł 1 ...99 100 101 102 102a ...216

Przejdź do artykułu