Drukuj

Art. 101 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 101.

  1. W przypadku śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:

    1. 4000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;
       
    2. kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
       
  2. Zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w przypadku śmierci członków rodziny funkcjonariusza:

    1. małżonka;
       
    2. dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych;
       
    3. dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej;
       
    4. dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice ich nie żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;
       
    5. rodziców funkcjonariusza, a także ich ojczyma, macochy oraz osób ich przysposabiających;
       
    6. osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego małżonek.
       
  3. (uchylony).
Artykuł 1 ...99 100 101 102 102a ...216

Przejdź do artykułu