Drukuj

Art. 24 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 24.

 1. W związku z wykonywaniem swoich zadań CBA zapewnia ochronę środków, form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy CBA.

 2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze CBA mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych.
   
 3. Osoby udzielające CBA pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjnorozpoznawczych mogą posługiwać się dokumentami, o których mowa w ust. 2.
   
 4. Nie popełnia przestępstwa:

  1. kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów, o których mowa w ust. 2;
    
  2. kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 2;
    
  3. kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2;
    
  4. funkcjonariusz CBA lub osoba wymieniona w ust. 3, posługujący się przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych dokumentami, o których mowa w ust. 2.
    
 5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy tryb wydawania i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz posługiwania się tymi dokumentami, z uwzględnieniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
Artykuł 1 ...22b 23 24 25 26 ...216

Przejdź do artykułu