Drukuj

Art. 29 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 29.

  1. Szefowie: CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej są obowiązani do współdziałania, w ramach swoich kompetencji, w zakresie zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz życiu publicznym i gospodarczym, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

  2. Szef CBA koordynuje działania o charakterze operacyjno-rozpoznawczym i informacyjno-analitycznym podejmowane przez organy, o których mowa w ust. 1, mogące mieć wpływ na realizację zadań CBA określonych w art. 2 ust. 1 i 2.
     
  3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, warunki, zakres i tryb:

 

  1. współdziałania w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
     
  2. koordynacji, o której mowa w ust. 2


- mając na uwadze zapewnienie sprawności i skuteczności postępowań, a także uwzględniając wymogi dotyczące ochrony informacji niejawnych.

 

Artykuł 1 ...27 28 29 30 31 ...216

Przejdź do artykułu