Drukuj

Art. 64 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 64.

 1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku:
   
  1. orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;
    
  2. nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;
    
  3. wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
    
  4. utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
    
  5. podania nieprawdy w oświadczeniu składanym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, stwierdzonego w drodze postępowania dyscyplinarnego;
    
  6. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
    
  7. objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego.

 2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku:
   
  1. niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach;
    
  2. tymczasowego aresztowania;
    
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1 pkt 6;
    
  4. nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach odrębnych;
    
  5. wniesienia aktu oskarżenia w przypadku umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego;
    
  6. niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

   6a. dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których mowa w art. 63 ust. 1a, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;
    
  7. odmowy poddania się badaniu, o którym mowa w art. 63 ust. 2;

   7a. upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;
    
  8. popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, w sytuacji gdy okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości.
    
 3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby.
Artykuł 1 ...62 63 64 65 66 ...216

Przejdź do artykułu