Drukuj

Art. 59 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 59.

1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach wojewoda oraz organy niezespolonej administracji rządowej stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące w województwie lub jego części.

2. Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów.
Artykuł 1 ...57 58 59 60 61 ...83

Przejdź do artykułu